ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2021. 05. 01.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Pint Anikó egyéni vállalkozó [2132 Göd, Őszapó u. 49., adószám: 57321972-1-33] (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.hunbell.hu honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott a 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy a Honlapon elérhető termékeket a Szolgáltató üzletszerűen értékesítse. 

Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Amennyiben Ügyfél az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. Amennyiben az Ügyfél a Ptk. és az Fgytv. szerint fogyasztónak minősül, úgy az ügyletből eredő fogyasztói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képező „fogyasztóvédelmi tájékoztatás” és „elállási nyilatkozat” minta útján adja meg.

A Honlap szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi Ügyfele jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI 

Név: Pint Anikó egyéni vállalkozó
Székhely: 2132 Göd, Őszapó u. 49.
Adószám: 57321972-1-33
Telefonos elérhetőség: +36705036652; +36702753999
Elektronikus elérhetőség: rendeles@hunbell.hu 
Bankszámlaszám: 10401945-85504848-51501000

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2.1. A Szolgáltató által nyújtott termékek megvásárlása elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.2. Ügyfél az adott termék vásárlására vonatkozó megrendelését a vonatkozó adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Rendelés elküldése” ikonra kattintással küldi meg a Szolgáltató részére. A Szolgáltató az Ügyfél rendelését egy visszaigazoló e-mail útján fogadja el, amely kifejezetten tartalmazza a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatát. A felek között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. 

3. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

3.1. Szolgáltató kötelezettsége jelen ÁSZF-nek megfelelően, az árut szolgáltatni, az áru tulajdonjogát átruházni és – szükség szerint – az árura vonatkozó minden okmányt átadni. A teljesítés helye – amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik vagy a Felek eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató székhelye.

3.2. A megrendelés során az „Szállítási cím” megadása esetén Szolgáltató köteles az árut az Ügyfélhez továbbítani, illetve annak továbbításáról gondoskodni a megrendelés során az Ügyfél által a „Szállítási mód” alatt megjelölt módon. A fuvarozás – Honlapon feltüntetett díját – Ügyfél viseli. Az áru jelen pontban meghatározott módon történő átvétele esetén Ügyfél a megrendelést banki átutalással teljesítheti. 

3.3. ASzolgáltató köteles az árut a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és leírás szerint, valamint a szerződés előírásainak megfelelően tárolt, illetve csomagolt módon szolgáltatni. 

3.4. Amennyiben Ügyfél a megrendelés során „egyedi kivitelezést kér”, és az ezt követő ajánlattételt és ajánlat elfogadást útján jön létre a szerződés, úgy a szerződés tárgyát Szolgáltató az Ügyfél által megadott és Szolgáltató által elfogadott egyediekben megállapodottak szerint köteles szolgáltatni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az így előállított terméket kifejezett kérésére állították elő (egyedi termék), így az a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. c) pontja szerinti terméknek minősül. 

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

4.1. A Honlapon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfél által megadott email címre küldött értesítésben megjelölt időpontig szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. 

4.2. A megrendelt árut a Szolgáltató a megrendelés létrejöttének pillanatában megjelölt szállítási időn belül köteles szolgáltatni, a szállítási idő a vételár teljes kiegyenlítésével kezdődik. A szállítás fuvarozó cég igénybevételével történik. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni, kivéve, ha erre vonatkozóan a felek külön írásban megállapodnak.

4.3. Amennyiben egy Ügyfélnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig a kiszolgálást a Szolgáltató szüneteltetheti, az újabb rendelés kiegyenlített vételárát a korábbi tartozásba beszámíthatja. Az Ügyfél a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A tartozások behajtásából származó valamennyi költséget az Ügyfél viseli. 

4.4. Az Ügyfél köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiányos vagy hibás teljesítés esetén azt 48 órán belül a Szolgáltatónak jelezni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a fuvarozót terheli a felelősség. 

4.5. Az Ügyfél köteles rendelésének ellenértékét átutalásos fizetés esetén a megrendelés visszaigazolását követő legkésőbb 8 napon belül megfizetni. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 

4.6. A jelen pontban szereplő valamennyi szállítási feltétel az e-mailen keresztül leadott rendelésekre vonatkozik. 

5. ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1. Ügyfél jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles megfizetni a vételárat és átvenni az árut. 

5.2. Vételár megfizetése. Az Ügyfél ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. Ügyfélnek – ha a Felek máshogy nem állapodnak meg vagy jelen ÁSZF-ből más nem következik – a fizetést azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Szolgáltató jelen ÁSZF-nek megfelelően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az árut. A Szolgáltató a fizetést az áru, illetve az okmányok átadásának feltételévé teheti.

5.3. Az Ügyfél az áruk megvizsgálása hiányában is köteles megfizetni a vételárat. A Szolgáltatóval régebbi üzleti kapcsolatban lévő, rendszeres Ügyfelek esetén – külön megállapodás alapján – lehetőség van a vételár jelen ÁSZF-től eltérő időpontban történő utólagos, vagy határidőre történő megfizetésére is. 

5.4. Az Ügyfél bármely áru vásárlása esetén köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a fogyasztók megtévesztésével (különös tekintettel az értékesített áruk körére és jellegére) jár. Kizárólag az Ügyfél felelős minden olyan kötelezettség betartásáért, amelyet a termék általa történő reklámozására, fogyasztók számára ajánlására, forgalmazására vagy értékesítésére az adott tagállami szabályozás előír. E kötelezettségek megszegése esetén Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja, továbbá a nála bekövetkező esetleges károkért Ügyféltől kártérítést követelhet. 

6. MEGRENDELÉS 

6.1. A Honlapon szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve – ahol szükséges – a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.

6.2. A Honlapon megjelenített termékek ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) forintban van feltüntetve.

6.3. Az egyes termékek megrendelésére a Honlapon elhelyezett Űrlap vagy a rendeles@hunbell.hu email címre történő küldéssel van lehetőség. Az Ügyfélnek ezen a felületen kell megadnia a rendelni kívánt terméket, darabszámot az esetlegesen egyedi árajánlatra vonatkozó igényét, valamint a számlázási és szállítási adatait.

6.4. A megrendelés feladására Űrlap használata esetén a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor, email esetén a levél küldésével. A megrendelés feladása az Ügyfél számára megrendelői kötöttséget, a visszaigazoló e-mail megérkezésével pedig fizetési kötelezettséget keletkeztet a fizetési módoknál meghatározottak szerint. 

6.5. A Honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 

6.6. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot rendelkezésre bocsátja. Ha az Ügyfél valamely adatot hibásan vagy hiányosan adja meg a hibáról értesítést kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért és az ezzel járó esetleges többlet költségekért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

6.7. Szolgáltató minden esetben jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján, vagy ellenőrző programok (Opten, Bisnode) segítségével meggyőződni többek között arról, hogy a megrendelést intéző személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az ellenőrzés alapján a Szolgáltató jogosult a kiszolgálás feltételeit megváltoztatni, vagy a megrendelés teljesítését megtagadni. 

6.8. A már korábban az Ügyfél mulasztásából meghiúsult rendelés esetén (át nem vett és ki nem fizetett rendelés) a Szolgáltatónak jogában áll egy újbóli rendelés felvételét megtagadni vagy kizárólag átutalásos fizetési opciót meghatározni.

6.9. Az Ügyfél a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

7. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 

7.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató haladéktalanul, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés lényeges adatait. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. 

7.2. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 naptári napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

8. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

8.1. Az Ügyfél megrendelését a megrendelés visszaigazolását követően banki átutalással egyenlítheti ki. A fizetési módra vonatkozó részletes információkat a „Szállítás/Fizetés” menüpont tartalmazza. 

8.2. A Szolgáltató a megrendelést feldolgozza és e-mailben számlát küld az Ügyfél által megadott e-mail címre. Majd – ha a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg vagy jelen ÁSZF ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően- a termék oldalon megjelölt határidőn belül átadja a futárszolgálatnak. 

8.3. Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus úton megküldött számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha az Ügyfél elektronikus úton megküldendő számlája vagy díjbekérője elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára a számlát/díjbekérőt. Az elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlát Ügyfél köteles kinyomtatni és mint papír alapú számlát könyvelésében nyilvántartani. 

9. FELELŐSSÉG 

9.1. A véletlenül közzétett, az Ügyfél Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek. 

9.2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által megvalósított esetleges jogsértésekért. 

9.3. A termékértékesítés esetleges határon átnyúló jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.4. Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 

9.5. A Szolgáltatót a termékek- rendeltetésszerű használat mellett- hibátlanságáért a fogyasztóvédelmi tájékoztató szerint terheli szavatosság és jótállás. Nem fogyasztói szerződés esetén a Szolgáltató 3 hónap szavatosságot vállal. 

10. SZELLEMI TULAJDON 

10.1. A Honlap és annak képi és szöveges, valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak. 

10.2. A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy szellemi tulajdonok bármely használatára, hasznosítására vagy másolására. 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

11.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra. 

11.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók. 

Jelen ÁSZF internetes elérésének helye: https://www.hunbell.hu/aszf

FOGYASZTÓVÉDELMI TÁJÁKOZTATÓ a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján 

Jelen tájékoztatóban foglalt jogok és kötelezettségek akkor vonatkoznak Önre, ha Ön a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozással, mint fogyasztó kötött szerződést. Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint a „szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

1. Szerződéskötést megelőző általános tájékoztatás 

a) Jelen tájékoztató Pint Anikó egyéni vállalkozóval történő távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó lényeges feltételeket és információkat, valamint a szerződéssel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza. 

b) A vásárolt termék lényeges tulajdonságairól való tájékoztatást a www.hunbell.hu weboldalon az adott termék termékleírásában, valamint a vállalkozás által küldött ajánlatban vagy visszaigazolásban olvashatja. 

c) A vállalkozás nevét és adatait a jelen tájékoztatóval egységes szerkezetben megjelenő Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

d) A szerződés szerinti termékért járó teljes ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről a termékleírásban és a rendelési visszaigazolásban is tájékozódhat. 

e) A szállítási feltételekről és szállítási díjakról a vállalkozás weboldalán közzétett „Szállítás/Fizetés” oldalon tájékozódhat. A vállalkozás a panaszok kezelése során mindenben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.), valamint a jelen tájékoztatóban meghatározott előírásoknak megfelelően jár el. 

f) A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó információkat jelen tájékoztató tartalmazza. 

g) A Pint Anikó egyéni vállalkozóval szembeni fogyasztóvédelmi igénye esetén békéltető testülethez is fordulhat. Pint Anikó egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület; Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Telefonszám: 06-1-792-7881; E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu). Az Fgytv. 20. §-a szerint a békéltető testületi eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

2. Elállási/Felmondási jogról való tájékoztatás

a) Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

b) Ön nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát: 
– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
– ii) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 

c) Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

d) Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen tájékoztatóban megjelölt címre vagy ebből a célból felhasználhatja a jelen tájékoztató 4. pontjában található elállási nyilatkozat-mintát is.

e) Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

f) Pint Anikó egyéni vállalkozónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. 

2.1. Az elállás/felmondás joghatásai

a) Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozás költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos belföldi fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

b) Ön köteles Pint Anikó egyéni vállalkozó számára legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 

c) A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. 

d) Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

3. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 

3.1. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön a Pint Anikó egyéni vállalkozó által működtetett webshop hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

  • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 
  • ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő az adott termék mellett kerül a honlapon feltüntetésre, de legalább egy év. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön a vállalkozással (azaz Pint Anikó egyéni vállalkozóval) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Pint Anikó egyéni vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

3.2. Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 3.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

A szavatossági igények rendezésére egyebekben a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet előírásai az irányadók. 

Pint Anikó egyéni vállalkozó

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Szolgáltató neve: Pint Anikó egyéni vállalkozó

Szolgáltató címe: 2132 Göd, Őszapó u. 49. 

Szolgáltató e-mail címe: rendeles@hunbell.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 

Megrendelés időpontja: 

Megrendelés tárgya: 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A vételár visszautalását a következő bankszámlaszámra kérem teljesíteni: 

Bankszámla tulajdonos neve: 

Bankszámla száma: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: